Algemene voorwaarden
VERKOOPSVOORWAARDEN "WESTSIGN bvba".
Artikel 1.
Alle klachten omtrent de geleverde goederen moeten op straffe
van niet ontvankelijkheid schriftelijk geschieden en wel binnen de 5 dagen
na ontvangst van de goederen.
Aritkel 2.
De leveringstermijnen zijn niet bindend voor de verkoper. Gebeurlijke
vertraging bij de levering kan voor de verkoper nooit een geldige grond
uitmaken tot hetzij verbreking van de verkoop , hetzij vermindering
van de prijs , hetzij enige welkdanige schadevergoeding.
Artikel 3.
Alle betalingen moeten vooruit betaald worden.
Artikel 4.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de
vervaldag zonder ernstige redenen , wordt , na vergeefse ingebrekestelling ,
het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 125 euro en
een maximum van 1.900 euro , zelf bij toekenning van termijnen van respijt.
Artikel 5.
De verkoper is niet verantwoordelijk voor taalfouten of foutieve gegevens in de
tekst of opschrift ter beschikking gesteld door de koper of vooraf aan deze
voorgelegd.
Artikel 6.
De verkoper zal nooit kunnen aansprakelijk gesteld worden voor
moeilijkheden die zich zouden voordoen bij of ter gelegenheid
van de levering , ingevolge stakingen , weersomstandigheden , maatregelen
van de overheid of alle andere gevallen van overmacht.
Artikel 7.
Een betwisting tussen partijen behoudens afwijkingen door ons toegestaan,
behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het
arrondissement Kortrijk.
Artikel 8.
Alle gebeurlijke andersluidende aankoopvoorwaarden van de
koper zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper. Afwijkingen van de huidige
verkoopsvoorwaarden zijn aan de verkopers slechts tegenstelbaar voor
zover zij uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze door hem zijn
aanvaard geworden.
Artikel 9.
Onverminderd het risico van de verkoper met betrekking tot de goederen,
behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot
volledige betaling van de prijs. De koper wordt bij het tot stand komen van
de overeenkomst en voor de levering van de goederen uitdrukkelijk gewezen
op dit eigendomsvoorbehoud en wordt, behoudens schriftelijk protest uiterlijk
op het moment van de levering, verondersteld daarmee in te stemmen.
De betaalde voorschotten blijven de koper verworven ter vergoeding van de
mogelijke verliezen van wederverkoop, onder alle voorbehoud met betrekking
tot het vorderen van een hogere vergoeding.
Artikel 10.
Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot
weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke facturatie
mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen.